Vidaus tvarkos taisyklėsBIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS „PARKAVIMAS KAUNE“

 ILGALAIKĖS STOVĖJIMO ZONOS AIKŠTELIŲ TVARKOS TAISYKLĖS

RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS

 

 

 1. Transporto priemones leidžiama statyti tik Rinkliavos mokėtojui paskirtoje vietoje (-ose) (išskyrus automatizuotas aikšteles) ir tik toje aikštelėje, kurioje yra sudaryta sutartis.
 2. Automatizuotose aikštelėse konkreti stovėjimo vieta nėra priskirta.
 3. Automobilių stovėjimas aikštelė yra apmokestinta vietine rinkliava.
 4. Į automobilių stovėjimo aikštelę įvažiuoti ir iš jos išvažiuoti gali tik vairuotojas. Pašaliniams asmenims, be aikštelės darbuotojo leidimo, į aikštelę įvažiuoti ar įeiti draudžiama.
 5. Automobilių stovėjimas skirstomas į dvi rūšis: trumpalaikis stovėjimas nesudarant sutarties ir ilgalaikis stovėjimas sudarius sutartį.
 6. Rinkliavos mokėtojai norintys naudotis trumpalaikiu stovėjimu, moka už automobilio stovėjimą paros tarifu vadovaujantis 2017 m. balandžio 25 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-208 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“.  (Su vėlesniais pakeitimais)
 7. Trumpalaikis stovėjimas suteikiamas tik rinkliavos mokėtojui nurodžius savo duomenis: vardą, pavardę, automobilio valstybinį numerį, telefono numerį, asmens dokumento numerį (asmens tapatybės kortelė arba vairuotojo teisės), gyvenamosios vietos adresą, pateikus transporto priemonės technikinį pasą, bei sumokėjus už automobilio stovėjimą. Nesumokėjus, ar nepateikus minėtų duomenų transporto priemonės stovėjimas nesuteikiamas.
 8. Trumpalaikių transporto priemonių stovėjimo laikas parai skaičiuojamas ne daugiau kaip 24 valandoms nepertraukiamo stovėjimo. Išvažiavus ir grįžus į aikštelę rinkliava mokama naujai.
 9. Automatizuotose aikštelėse trumpalaikiam stovėjimui vieta nesuteikiama šios kategorijos transporto priemonėms: M1-AG; N3; M2; M3, bei visų tipų priekaboms. Įvažiavus trumpalaikiam stovėjimui draudžiamoms transporto priemonėms ir/ar priekaboms yra kviečiama apsauga, o už neteisėtą trumpalaikį stovėjimą yra mokama 50 EUR dydžio bauda už kiekvieną kalendorinę dieną.
 10. Ilgalaikis stovėjimas galimas tik iš anksto pasirašius sutartį. Atbuline data sutartys nesudarinėjamos.
 11. Sudarant ilgalaikio stovėjimo sutartį būtina pateikti: transporto priemonės registracijos liudijimą, asmens dokumentą, 4×6 cm. dydžio asmens nuotrauką, rinkliavos mokėtojo telefono numerį, gyvenamosios vietos adresą.
 12. Už ilgalaikį transporto priemonių stovėjimą sudarius sutartį būtina sumokėti iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Pavėlavus sumokėti iki nustatyto laiko, Rinkliavos mokėtojui lengvatos bei mėnesio ar trijų mėnesių tarifai nėra taikomi, o rinkliava už nesumokėtą laiką  perskaičiuojama pagal paros tarifą.
 13. Rinkliavos mokėtojui vėluojant daugiau kaip 20 kalendorinių dienų sumokėti sutartyje numatytą rinkliavą už transporto priemonės stovėjimą, biudžetinė įstaiga “Parkavimas Kaune” turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį ne ginčo tvarka apie tai įspėjusi Rinkliavos mokėtoją elektroniniu paštu ar trumpąja sms žinute. Šiuo atveju Rinkliavos mokėtojas privalo nedelsiant, tik gavęs tokį pranešimą, sumokėti susidariusį rinkliavos įsiskolinimą ir atlaisvinti aikštelę. Jei Rinkliavos mokėtojas, gavęs pranešimą, nėra susimokėjęs rinkliavos už transporto priemonės stovėjimą ir transporto priemonė toliau savavališkai laikoma aikštelėje, Rinkliavos mokėtojui tenka pareiga sumokėti už kiekvieną uždelstą atsiimti transporto priemonę dieną paros tarifo rinkliavos mokestį.
 14. Transporto priemonę pastatyti aikštelėje ir ją pasiimti iš aikštelės turi teisę tik sutartyje nurodytas asmuo (asmenys). Paimant transporto priemonę būtina pateikti aikštelės darbuotojui automobilių stovėjimo aikštelės įvažiavimo kortelę (leidimą), o transporto priemonę pastačius būtina įvažiavimo kortelę (leidimą) pasiimti.
 15. Rinkliavos mokėtojas užmiršęs, ar pametęs stovėjimo įvažiavimo kortelę (leidimą) ir pageidaudamas pasiimti automobilį iš aikštelės, privalo pateikti raštišką prašymą išleisti automobilį, asmens dokumentą bei transporto priemonės registracijos pažymėjimą. Nepateikus šių dokumentų transporto priemonė iš automobilių stovėjimo aikštelės nebus išleidžiama.
 16. Įvažiavimo kortelės (leidimo) dublikato įkainį nustatyto Kauno miesto savivaldybės taryba.
 17. Padėti ar pasiimti daiktus iš pastatyto automobilio galima tik pateikus aikštelės darbuotojui įvažiavimo kortelę (leidimą) ir gavus jo sutikimą.
 18. Įvažiuoti į aikštelę transporto priemonei, kuriai neišduota įvažiavimo kortelė (leidimas) – draudžiama.
 19. Į Rinkliavos mokėtojui paskirtą vietą (-as) gali būti statoma tik sutartyje nurodyta transporto priemonė (-ės). Rinkliavos mokėtojas pageidaudamas į savo stovėjimo vietą pastatyti kitą, sutartyje nenurodytą transporto priemonę, privalo parašyti prašymą, nurodydamas automobilio duomenis.
 20. Draudžiama palikti stovėti transporto priemonę prie įvažiavimo/išvažiavimo iš automobilių stovėjimo aikštelės, taip pat prie šiukšlių konteinerių ir avarinių išvažiavimų.
 21. Draudžiama užstatyti kitas transporto priemones ar sudaryti bet kokias kliūtis patekti į automobilio stovėjimo vietą ar išvažiuoti iš jos.
 22. Automobilių stovėjimo aikštelėje privaloma laikytis priešgaisrinių reikalavimų.
 23. Draudžiama automobilių stovėjimo aikštelėje remontuoti (įskaitant tepalų keitimą), plauti transporto priemones, atlikti perkrovimo darbus ir pan.
 24. Draudžiama gadinti, išmontuoti ar kitaip keisti automobilių stovėjimo aikštelėje sumontuotus elektros šviestuvus, stovėjimo vietų numeraciją, apsaugos sistemą, vaizdo stebėjimo kameras, tvorą, asfalto dangą, įvažiavimo vartų į automobilių stovėjimo aikštelę uždarymo-atidarymo sistemą ir kitą automobilių stovėjimo aikštelėje esančią įrangą, prietaisus.
 25. Draudžiama automobilių stovėjimo aikštelėje laikyti (palikti) degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir (ar) prietaisus.
 26. Draudžiama automobilių stovėjimo aikštelėje šiukšlinti, vedžioti naminius gyvūnėlius, vartoti alkoholinius gėrimus, kelti triukšmą.
 27. Pastebėjus automobilių stovėjimo aikštelėje vagystės ar vandalizmo atvejus, nedelsiant apie tai pranešti aikštelės darbuotojui.
 28. Rinkliavos mokėtojas privalo automobilių stovėjimo aikštelėje laikytis saugaus greičio bei kelių eismo taisyklių reikalavimų. Aikštelės administracija neatsako už kelių eismo taisyklių pažeidimus, įvykusius aikštelės teritorijoje.
 29. Rinkliavos mokėtojas privalo užtikrinti, kad automobilių stovėjimo aikštelėje statomas automobilis būtų techniškai tvarkingas, atitiktų įprastai tokiems daiktams keliamus saugumo reikalavimus bei yra tinkamas naudoti pagal paskirtį. Paaiškėjus, kad Automobilis neatitinka šiame punkte bei teisės aktuose jam keliamų reikalavimų, Rinkliavos mokėtojas prisiima atsakomybę kylančią dėl tokių reikalavimų neatitikimo.
 30. Rinkliavos mokėtojas privalo atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą automobilių stovėjimo aikštelei.
 31. Rinkliavos mokėtojas pageidaudamas gauti lengvatą, kuri aktualiu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu, suteikiama vyresniems kaip 65 metų asmenims vairuojantiems automobilį arba neįgaliesiems, kurių darbingumo lygis neviršija 40%, privalo pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. Lengvata suteikiama tik tam asmeniui, kuris pateikė įrodančius dokumentus, todėl įvažiuoti/išvažiuoti iš aikštelės privalo būtent tas asmuo, kuriam suteikta lengvata. Šiuo atveju draudžiama įvažiuoti/išvažiuoti iš aikštelės kitam asmeniui, išskyrus neįgaliųjų globos ir priežiūros atvejus.
 32. Vietinė rinkliava už stovėjimą aikštelėje skaičiuojama už kalendorinį mėnesį, arba kelis mėnesius, jeigu tai leidžiama aktualiu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Rinkliavos mokėtojui nutraukus sutartį anksčiau numatyto laiko, sumokėta rinkliava negrąžinama.
 33. Kalendoriniu mėnesiu laikomas bet kuris mėnuo nuo sausio iki gruodžio, nuo atitinkamo mėnesio pirmos dienos iki atitinkamo mėnesio paskutinės dienos. Todėl Rinkliavos mokėtojui bet kurią einamojo mėnesio dieną sumokėjus vietinę rinkliavą, už transporto priemonės stovėjimo vietą mėnesiui, laikoma, kad apmokėjimas galioja iki einamojo kalendorinio mėnesio paskutinės dienos.
 34. Vietinė rinkliava už vieną arba kelis mėnesius (jeigu tai leidžiama aktualiu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu) privalo būti sumokama ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio (pirmo mėnesio, kai mokama už kelis mėnesius) paskutinės dienos. Už trumpalaikį transporto priemonės stovėjimą – rinkliava sumokama iš karto.
 35. Su Rinkliavos mokėtoju sudaroma neterminuota ilgalaikio stovėjimo sutartis, kurią šalys turi teisę nutraukti raštu pranešdamos kitai šaliai apie sutarties nutraukimą. Rinkliavos mokėtojai, kurie transporto priemonių aikštelėje nelaiko, tačiau sutarčių nėra nutraukę – nuo rinkliavos mokėjimų yra neatleidžiami.
 36. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune” administracija įspėjusi Rinkliavos mokėtoją prieš 7 kalendorines dienas, turi teisę vienašališkai pakeisti transporto priemonės stovėjimo vietą.
 37. Biudžetinė įstaiga “Parkavimas Kaune” neįsipareigoja saugoti Rinkliavos mokėtojo transporto priemonių ir jose esančių daiktų, taip pat neužtikrina jokių specialių (techninių, fizinių ar kt.) jų stebėjimo priemonių.
 38. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune” administracija neatsako už Rinkliavos mokėtojo transporto priemonėje paliktus daiktus, dokumentus, įmontuotą audio ar video aparatūrą, taip pat ir už išorinės apdailos detales (valytuvų šluoteles, ratų apsauginius diskus, antenas, veidrodžius, plastikines apdailos juostas ir kt.).
 39. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune” administracija neatsako už žalą, atsiradusią dėl nenugalimos jėgos, gamtinių jėgų ar nelaimingo atsitikimo, taip pat už žalą, atsiradusią dėl Rinkliavos mokėtojo kaltės.
 40. Biudžetinės įstaigos “Parkavimas Kaune” administracija neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl įstatymų pasikeitimo ir dėl kitų valstybės ir savivaldybės organų ar institucijų sprendimų ir veiksmų.
 41. Rinkliavos mokėtojas įvažiuodamas į aikštelę sutinka su visomis automobilių stovėjimo aikštelės tvarkos taisyklėmis.
 42. Biudžetinė įstaiga “Parkavimas Kaune” turi teisę vienašališkai keisti šių taisyklių sąlygas, neįspėjusi apie tai Rinkliavos mokėtojų.
 43. Papildytos ar pakeistos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir yra skelbiamos, internetinėje svetainėje www.parkavimaskaune.lt