Vidaus tvarkos taisyklėsAUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS TVARKOS TAISYKLĖS

 • Automobilius ar kitas transporto priemones leidžiama statyti tik į klientui paskirtą vietą (-as). Automobilių stovėjimo aikštelėje automobilius (ar kitas transporto priemones) privaloma palikti stovėti vadovaujantis aikštelės vietą žyminčiu numeruotu ženklu bei nepalikti automobilio stovėti šalia esančioje automobilio stovėjimo vietoje (ar jos dalyje).
 • Į automobilių stovėjimo aikštelę įvažiuoti ir iš jos išvažiuoti gali tik vairuotojas. Pašaliniams asmenims be aikštelės darbuotojo leidimo į aikštelę įvažiuoti ar įeiti draudžiama.
 • Transporto priemonę pastatyti aikštelėje ir ją pasiimti iš aikštelės turi teisę tik sutartyje nurodytas asmuo (asmenys). Paimant transporto priemonę būtina pateikti aikštelės darbuotojui automobilių stovėjimo aikštelės išduotą leidimą, o transporto priemonę pastačius būtina leidimą pasiimti.
 • Klientas užmiršęs, ar pametęs stovėjimo vietos leidimą ir pageidaudamas pasiimti automobilį iš aikštelės, privalo pateikti raštišką prašymą išleisti automobilį, asmens dokumentą bei transporto priemonės registracijos pažymėjimą. Nepateikus šių dokumentų transporto priemonė iš automobilių stovėjimo aikštelės nebus išleidžiama.
 • Padėti ar pasiimti daiktus iš pastatyto automobilio galima tik pateikus aikštelės darbuotojui leidimą ir gavus jo sutikimą.
 • Įvažiuoti į aikštelę automobiliui, kuriam neišduotas leidimas – draudžiama.
 • Tik sutartyje nurodyta transporto priemonė gali būti statoma į klientui paskirtą vietą (-as). Klientas pageidaudamas į savo stovėjimo vietą pastatyti kitą, sutartyje nenurodytą transporto priemonę, privalo parašyti specialų prašymą, nurodydamas automobilio duomenis.
 • Draudžiama palikti stovėti automobilį tokiu būdu, jog būtų apsunkintas įvažiavimas/išvažiavimas iš automobilių stovėjimo aikštelės, taip pat blokuoti specialių transporto priemonių privažiavimą prie šiukšlių konteinerių ir avarinį išvažiavimą.
 • Draudžiama užstatyti kitus automobilius ar sudaryti bet kokias kliūtis patekti į automobilio stovėjimo vietą ar išvažiuoti iš jos, taip pat užstatyti įvažiavimą.
 • Automobilių stovėjimo aikštelėje privaloma laikytis priešgaisrinių reikalavimų.
 • Draudžiama automobilių stovėjimo aikštelėje remontuoti (įskaitant tepalų keitimą), plauti automobilius ar kitas transporto priemones, atlikti perkrovimo iš vieno automobilio į kitą darbus, ir pan.
 • Draudžiama gadinti, išmontuoti ar kitaip keisti automobilių stovėjimo aikštelėje sumontuotus elektros šviestuvus, stovėjimo aikštelių numeraciją, apsaugos sistemą, video kameras, tvorą, asfalto dangą, įvažiavimo vartų į automobilių stovėjimo aikštelę uždarymo-atidarymo sistemą ir kitą automobilių stovėjimo aikštelėje esančią įrangą, prietaisus.
 • Draudžiama automobilių stovėjimo aikštelėje laikyti (palikti) degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir (ar) prietaisus.
 • Draudžiama automobilių stovėjimo aikštelėje šiukšlinti, vedžioti naminius gyvūnėlius, vartoti alkoholinius gėrimus, kelti triukšmą.
 • Pastebėjus automobilių stovėjimo aikštelėje vagystės ar vandalizmo atvejus, nedelsiant apie tai pranešti aikštelės darbuotojui.
 • Klientas privalo automobilių stovėjimo aikštelėje laikytis saugaus greičio bei kitų LR įstatymuose įtvirtintų Kelių eismo taisyklių reikalavimų. Aikštelės administracija neatsako už kelių eismo taisyklių pažeidimus, įvykusius aikštelės teritorijoje.
 • Klientas privalo užtikrinti, kad į automobilių stovėjimo aikštelę jo statomi automobiliai būtų techniškai tvarkingi (neleis tepalų, nebraižys aikštelės dangos ir pan.).
 • Klientas privalo atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą.
 • Klientas pageidaudamas gauti nuolaidą, kuri remiantis aktualiu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu kainynu, suteikiama vyresniems kaip 65 metų asmenims vairuojantiems automobilį arba neįgaliesiems, kurių darbingumo lygis neviršija 40%, privalo pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. Nuolaida suteikiama tik tam asmeniui, kuris pateikė įrodančius dokumentus, todėl išvažiuoti iš aikštelės privalo būtent tas asmuo, kuriam suteikta nuolaida. Šiuo atveju draudžiama išvažiuoti iš aikštelės kitam asmeniui, išskyrus neįgaliųjų globos ir priežiūros atvejus.
 • Vietinė rinkliava už stovėjimą aikštelėje skaičiuojama už kalendorinį mėnesį, arba kelis mėnesius, jeigu tai leidžiama aktualiame Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame kainyne. Klientui nutraukus sutartį anksčiau numatyto laiko, sumokėta rinkliava negrąžinama.
 • Kalendoriniu mėnesiu laikomas bet kuris mėnuo nuo sausio iki gruodžio, nuo atitinkamo mėnesio pirmos dienos iki atitinkamo mėnesio paskutinės dienos. Todėl klientui bet kurią einamojo mėnesio dieną sumokėjus vietinę rinkliavą, už transporto priemonės stovėjimo vietą mėnesiui, laikoma, kad apmokėjimas galioja iki einamojo kalendorinio mėnesio paskutinės dienos.
 • Vietinė rinkliava už vieną arba kelis mėnesius (jeigu tai leidžiama aktualiame Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame kainyne) privalo būti sumokama ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio (pirmo mėnesio, kai mokama už kelis mėnesius) dešimtos dienos, o tuo atveju kada sutartis sudaroma po mėnesio dešimtos dienos vietinė rinkliava privalo būti sumokama sutarties sudarymo metu. Už trumpalaikį transporto priemonės stovėjimą – rinkliava sumokama iš karto.
 • Sutartys yra neterminuotos, todėl nutraukiamos tik raštu. Klientai, kurie transporto priemonių aikštelėje nebelaiko, tačiau sutarčių nėra nutraukę – nuo mokėjimų neatleidžiami.
 • Automobilių stovėjimo aikštelės administracija įspėjusi klientą prieš 7 kalendorines dienas, turi teisę pakeisti transporto priemonės stovėjimo vietą.
 • Aikštelės administracija neatsako už kliento transporto priemonėje paliktus daiktus, dokumentus, įmontuotą audio ar video aparatūrą, taip pat ir už išorinės apdailos detales (valytuvų šluoteles, ratų apsauginius diskus, antenas, veidrodžius, plastikines apdailos juostas ir kt.).
 • Aikštelės administracija neatsako už žalą, atsiradusią dėl nenugalimos jėgos, gamtinių jėgų ar nelaimingo atsitikimo, taip pat už žalą, atsiradusią dėl kliento kaltės.
 • Aikštelės administracija neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl įstatymų pasikeitimo ir dėl kitų valstybės ir savivaldybės organų ar institucijų sprendimų ir veiksmų.