Vidaus tvarkos taisyklėsBĮ „PARKAVIMAS KAUNE“

ILGALAIKĖS STOVĖJIMO ZONOS AIKŠTELIŲ TVARKOS TAISYKLĖS

RINKLIAVOS MOKĖTOJAMS

 

 1. Prieš naudojimąsi automobilių stovėjimo aikštelėmis, Rinkliavos mokėtojas privalo atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
 2. Tuo atveju, jei Rinkliavos mokėtojas, turėdamas galimybę susipažinti ir/arba susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, toliau naudojosi įstaigos paslaugomis, laikoma, jog Rinkliavos mokėtojas: Patvirtino, kad visa pateikta informacija jam yra aiški, suprantama ir tai, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis;
 3. Įsipareigoja naudotis stovėjimo vieta šiose Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
 4. Transporto priemones leidžiama statyti tik Rinkliavos mokėtojui paskirtoje vietoje ir tik toje aikštelėje, kurioje transporto priemonė užregistruota;
 5. Automobilių stovėjimas aikštelė yra apmokestinta vietine rinkliava.
 6. Į automobilių stovėjimo aikštelę įvažiuoti ir iš jos išvažiuoti gali tik vairuotojas. Pašaliniams asmenims, be aikštelių darbuotojo leidimo, į aikštelę įvažiuoti ar įeiti draudžiama.
 7. Automobilių stovėjimas skirstomas į dvi rūšis: trumpalaikis stovėjimas be elektroninio leidimo ir ilgalaikis stovėjimas su elektroniniu leidimu.
 8. Rinkliavos mokėtojai norintys naudotis trumpalaikiu stovėjimu, moka už automobilio stovėjimą paros tarifu vadovaujantis naujausiu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-208 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis Kauno miesto vietomis transporto priemonėms statyti nuostatų ir Kauno miesto vietų, kuriose renkama ši rinkliava, sąrašo patvirtinimo“ (Su vėlesniais pakeitimais).
 9. Trumpalaikis stovėjimas: Jei transporto priemonė neturi galiojančio elektroninio leidimo ji automatiškai įrašoma į trumpalaikių transporto priemonių be elektroninių leidimų sąrašą. Elektroniniai leidimai neišduodami atbuline data.  Įvažiuojant į aikštelę sistema nuskaito transporto priemonės valstybinius numerius ir automatiškai pritaiko įkainį. Už automobilio stovėjimą mokama grynaisiais pinigais ar bankine atsiskaitymų kortele į šalia aikštelės stovintį parkomatą.
 10. Trumpalaikių transporto priemonių stovėjimo laikas parai skaičiuojamas ne daugiau kaip 24 valandoms nepertraukiamo stovėjimo. Išvažiavus ir grįžus į aikštelę rinkliava mokama iš naujo.
 11. Automatizuotose aikštelėse adresais: Taikos pr. 81b; Krėvės pr. 42; Ašigalio g. 1; Pramonės pr. 61; Kuršių g. 43b; Partizanų g. 79 trumpalaikiam stovėjimui vieta nesuteikiama. Įvažiavus trumpalaikiam stovėjimui draudžiamoms transporto priemonėms ir/ar  priekaboms yra kviečiama apsauga, o už neteisėtą trumpalaikį stovėjimą yra mokama 50 EUR dydžio bauda už kiekvieną kalendorinę dieną.
 12. Trumpalaikis stovėjimas suteikiamas šiose aikštelėse: Kuršių g. 15; Ašigalio g. 32 ir Islandijos pl. 201/203.
 13. Ilgalaikis stovėjimas ir jo įkainiai galimi tik užpildžius Biudžetinės įstaigos parengtą nustatytos formos prašymą elektroniniam leidimui gauti, bei sumokėjus rinkliavos mokestį į priekį;
 14. Pildant prašymą elektroniniam leidimui gauti būtina nurodyti teisingus ir atitinkančius realybę asmens/įmonės duomenis, bei esant pakeitimams apie tai būtina informuoti BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ administraciją.
 15. Pildant ilgalaikio stovėjimo prašymą elektroniniam leidimui gauti būtina papildomai pateikti : transporto priemonės registracijos liudijimą kuriame matytųsi transporto priemonės kategorija, rinkliavos mokėtojo telefono numerį, elektroninį paštą, gyvenamosios vietos adresą.
 16. ilgalaikį transporto priemonių stovėjimą vietinė rinkliava mokama į priekį už ateinantį mėnesį/mėnesius.
 17. trumpalaikį stovėjimą vietinė rinkliava mokama mokėjimo automate nurodžius transporto priemonės valstybinį numerį, prieš išvykstant iš aikštelės.
 18. Ilgalaikio transporto priemonių stovėjimo elektroninis leidimas galioja iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, jei mokama už tris mėnesius iki paskutinio sumokėto mėnesio paskutinės dienos;
 19. Rinkliavos mokėtojai nesumokėję už einamą mėnesį, į automobilių stovėjimo aikštelę neįleidžiami arba priskiriami į trumpalaikių mokėtojų sąrašą.
 20. Rinkliavos mokėtojui gali būti išduodama stovėjimo kortelė kurioje nurodyta transporto priemonės stovėjimo vieta;
 21. Stovėjimo kortelės (leidimo) dublikato įkainį nustatyto aktualūs Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimai.
 22. Į Rinkliavos mokėtojui paskirtą vietą (-as) gali būti statoma tik prašyme nurodyta transporto priemonė (-ės). Jei prašyme išduoti elektroninį leidimą nurodytos kelios transporto priemonės, mokama rinkliava už tą transporto priemonės kategoriją kuri yra didesnė. Rinkliavos mokėtojas pageidaudamas į savo stovėjimo vietą pastatyti kitą, prašyme išduoti elektroninį leidimą nenurodytą transporto priemonę, privalo parašyti laisvos formos prašymą, nurodydamas transporto priemonės duomenis bei pridėdamas transporto priemonių dokumentus kuriuose matoma transporto priemonių kategorija. Prašymas pateikiamas aikštelę administruojantiems darbuotojams. Elektroniniame leidime neregistruotą transporto priemonę galiojančioje vietoje galima laikyti tik tuo atveju jei transporto priemonės įkainis pagal nustatytą kategoriją yra toks pats arba žemesnis nei pagrindinės prašyme nurodytos transporto priemonės;
 23. Jei į aikštelę rinkliavos mokėtojas įvažiavo su transporto priemone, kuri prašyme išduoti elektroninį leidimą nepažymėta, ir joks papildomas prašymas raštu nepateiktas transporto priemonė priskiriama trumpalaikiam stovėjimui paros tarifu, kurį būtina sumokėti išvažiuojant iš aikštelės;
 24. Trumpalaikiai rinkliavos mokėtojai neturintys elektroninių leidimų savo transporto priemones stato į trumpalaikiam stovėjimui priskirtas vietas, kurios pažymėtos atitinkamais ženklais (baltos raidės raudoname fone). Tuo atveju jei ženklų nėra, transporto priemonę statyti galima tik į stovėjimo vietą kurią nurodė aikštelėje dirbantis aikštelės prižiūrėtojas;
 25. Draudžiama palikti stovėti transporto priemonę prie įvažiavimo/išvažiavimo iš automobilių stovėjimo aikštelės, taip pat prie šiukšlių konteinerių ir avarinių išvažiavimų.
 26. Draudžiama užstatyti kitas transporto priemones ar sudaryti bet kokias kliūtis patekti į automobilio stovėjimo vietą ar išvažiuoti iš jos.
 27. Parkavimo vieta skirta tik prašyme nurodytai transporto priemonei, ne savo asmeniniams/įmonės daiktams laikyti.
 28. Stovėjimo aikštelės teritorijoje draudžiama laikyti bet daiktus įskaitant padangas, paletes ir pan.
 29. Vienoje stovėjimo vietoje nepriklausomai kokiai kategorijai ji priskirta galima laikyti tik vieną pakaitinę transporto priemonę.
 30. Transporto priemonės laikomos ilgalaikio stovėjimo aikštelėse negali bloginti dangos būklės. Bėgantys tepalai, alyva, ar kitos medžiagos teršiančios aplinką nedelsiant privalo būti pašalinti.
 31. Automobilių stovėjimo aikštelėje privaloma laikytis priešgaisrinių reikalavimų.
 32. Priskirtoje stovėjimo vietoje galima laikyti tik prašyme nurodytą transporto priemonę (padangos, asmeniniai daiktai ar jų dalys nėra transporto priemonė);
 33. Draudžiama automobilių stovėjimo aikštelėje remontuoti (įskaitant tepalų keitimą), plauti transporto priemones, atlikti perkrovimo darbus ir pan.
 34. Draudžiama gadinti, išmontuoti ar kitaip keisti automobilių stovėjimo aikštelėje sumontuotus elektros šviestuvus, stovėjimo vietų numeraciją, apsaugos sistemą, vaizdo stebėjimo kameras, tvorą, asfalto dangą, įvažiavimo vartų į automobilių stovėjimo aikštelę uždarymo-atidarymo sistemą ir kitą automobilių stovėjimo aikštelėje esančią įrangą, prietaisus;
 35. Draudžiama automobilių stovėjimo aikštelėje laikyti (palikti) degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir (ar) prietaisus.
 36. Draudžiama automobilių stovėjimo aikštelėje šiukšlinti, vedžioti naminius gyvūnėlius, vartoti alkoholinius gėrimus, kelti triukšmą;
 37. Pastebėjus automobilių stovėjimo aikštelėje vagystės ar vandalizmo atvejus, nedelsiant apie tai pranešti aikštelės darbuotojui;
 38. Elektromobilio stovėjimo aikštelėje atveju rinkliavos mokėtojas įkrovimo metu sunaudotą elektros energijos kiekį Įstaigai privalo kompensuoti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio paskutinės dienos už praėjusį mėnesį sunaudotą elektros energiją. Praleidus kompensacijos mokėjimo terminą, Rinkliavos mokėtojas netenka teisės naudotis įkrovimo paslauga ir privalo Įstaigai sumokėti 0,08 (aštuonios šimtosios) dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos kompensacijos sumos;
 39. Rinkliavos mokėtojas privalo automobilių stovėjimo aikštelėje laikytis saugaus greičio bei kelių eismo taisyklių reikalavimų. Aikštelės administracija neatsako už kelių eismo taisyklių pažeidimus, įvykusius aikštelės teritorijoje.
 40. Rinkliavos mokėtojas privalo užtikrinti, kad automobilių stovėjimo aikštelėje statoma transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga, atitiktų įprastai tokiems daiktams keliamus saugumo reikalavimus bei yra tinkama naudoti pagal paskirtį. Paaiškėjus, kad transporto priemonė neatitinka šiame punkte bei teisės aktuose jam keliamų reikalavimų, Rinkliavos mokėtojas prisiima atsakomybę kylančią dėl tokių reikalavimų neatitikimo.
 41. Rinkliavos mokėtojas privalo atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą automobilių stovėjimo aikštelei.
 42. Rinkliavos mokėtojas pageidaudamas gauti lengvatą, kuri aktualiu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu, suteikiama vyresniems kaip 65 metų asmenims vairuojantiems automobilį arba neįgaliesiems, kurių darbingumo lygis neviršija 40%, privalo pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas. Lengvata suteikiama tik tam asmeniui, kuris pateikė įrodančius dokumentus, todėl įvažiuoti/išvažiuoti iš aikštelės privalo būtent tas asmuo, kuriam suteikta lengvata. Šiuo atveju draudžiama įvažiuoti/išvažiuoti iš aikštelės kitam asmeniui, išskyrus neįgaliųjų globos ir priežiūros atvejus kuomet yra aiškus tai patvirtinantis dokumentas;
 43. Vietinė rinkliava už stovėjimą aikštelėje skaičiuojama už kalendorinį mėnesį, arba kelis mėnesius, jeigu tai leidžiama aktualiu Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Rinkliavos mokėtojui nutraukus elektroninio leidimo galiojimą anksčiau nei galiojimas pasibaigė, sumokėta rinkliava grąžinama tik Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendime nurodytais įkainiais;
 44. Kalendoriniu mėnesiu laikomas bet kuris mėnuo nuo sausio iki gruodžio, nuo atitinkamo mėnesio pirmos dienos iki atitinkamo mėnesio paskutinės dienos. Todėl Rinkliavos mokėtojui bet kurią einamojo mėnesio dieną sumokėjus vietinę rinkliavą, už transporto priemonės stovėjimo vietą mėnesiui, laikoma, kad apmokėjimas galioja iki einamojo kalendorinio mėnesio paskutinės dienos.
 45. BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ administracija neprivalo ir neįsipareigoja rinkliavos mokėtojui savo iniciatyva teikti jokios informacijos dėl vėluojančių transporto priemonių apmokėjimų. Rinkliavos mokėtojas privalo pats atsakingai sekti BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ mokamos rinkliavos mokėjimo terminus.
 46. Parkomate monetomis galima vienu metu atsiskaityti iki 15 eur suma;
 47. BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ administracija įspėjusi Rinkliavos mokėtoją prieš 7 kalendorines dienas, turi teisę vienašališkai pakeisti transporto priemonės stovėjimo vietą;
 48. BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ neįsipareigoja saugoti Rinkliavos mokėtojo transporto priemonių ir jose esančių daiktų, taip pat neužtikrina jokių specialių (techninių, fizinių ar kt.) jų stebėjimo ar saugojimo priemonių;
 49. BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ administracija neatsako už Rinkliavos mokėtojo transporto priemonėje paliktus daiktus, dokumentus, įmontuotą audio ar video aparatūrą, taip pat ir už išorinės apdailos detales (valytuvų šluoteles, ratų apsauginius diskus, antenas, veidrodžius, plastikines apdailos juostas ir kt.);
 50. BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ administracija neatsako už žalą, atsiradusią dėl nenugalimos jėgos, gamtinių jėgų ar nelaimingo atsitikimo, taip pat už žalą, atsiradusią dėl Rinkliavos mokėtojo kaltės ir 3-čųjų asmenų veiklos.
 51. BĮ „PARKAVIMAS KAUNE““ administracija neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl įstatymų pasikeitimo ir dėl kitų valstybės ir savivaldybės organų ar institucijų sprendimų ir veiksmų;
 52. Rinkliavos mokėtojas įvažiuodamas į aikštelę sutinka su visomis automobilių stovėjimo aikštelės tvarkos taisyklėmis;
 53. BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ turi teisę vienašališkai keisti šių taisyklių sąlygas, neįspėjusi apie tai Rinkliavos mokėtojų;
 54. BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ turi teisę bet kada panaikinti elektroninio leidimo galiojimą apie tai prieš 2 kalendorines dienas įspėjusi rinkliavos mokėtoją jei rinkliavos mokėtojas nesilaiko rinkliavos mokėtojo taisyklių;
 55. Ilgalaikio stovėjimo zonos teritorijoje R. Kalantos g. 130, pirmenybę laikyti savo laivus turi metines laivo laikymo sutartis sudarę naujos Neptūno prieplaukos klientai. Leidimus laikyti laivus ir kilblokus šioje teritorijoje išduoti kitiems asmenims galima tik tada, jeigu yra laisvų vietų.
 56. Vietinę rinkliavą privaloma mokėti pervedant pinigus pagal nurodytą sąskaitos numerį. Kitu atveju, mokėjimas nebus užskaitytas.
 57. Papildytos ar pakeistos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir yra skelbiamos, internetinėje svetainėje https://parkavimaskaune.lt/ilgalaikio-stovejimo-zona/vidaus-tvarkos-taisykles/