Prieplaukos vidaus tvarkos taisyklėsBIUDŽETINĖ ĮSTAIGA „PARKAVIMAS KAUNE“

Pontoninės prieplaukos vidaus tvarkos taisyklės

 1. Prieš naudojimąsi pontonine prieplauka, Klientai ir kiti asmenys privalo atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Šių reikalavimų nevykdymo atveju, už pačią veiklą ir už jos pasekmes yra pilnai ir tiesiogiai atsakingi patys taisyklių pažeidėjai.
 2. Prieplaukoje laivus švartuoti gali tik sutartis su BĮ „Parkavimas Kaune“ sudarę asmenys, išskyrus trumpalaikio prisišvartavimo vietas.
 3. Laivus leidžiama švartuoti tik sutartyje paskirtoje vietoje.
 4. Sutartys yra skirstomas į dvi rūšis: Metinės (12 mėn.) ir Sezoninės (6 mėn.).
 5. Į švartavimosi vietą gali būti švartuojamas tik sutartyje nurodytas laivas. Jeigu Klientas planuoja švartavimosi vietoje laikyti kitą laivą, apie tai raštu jis turi pranešti BĮ „Parkavimas Kaune“. Kitas laivas turi būti ne didesnis negu ilgio intervalas už kurį buvo sumokėta sutartis. Jeigu naujai švartuojamas laivas yra didesnis, tokiu atveju Klientas turi sumokėti sutarties priemoką kuri yra lygi skirtumui tarp skirtingų ilgių intervalų kainos. Naują laivą švartuoti sutartyje nurodytoje vietoje galima tik gavus BĮ „Parkavimas Kaune“ leidimą.
 6. Laivo laikymo kaina yra nustatoma pagal laivo ilgį, kuris yra nurodytas pramoginio laivo biliete, vidaus vandenų transporto priemonės registracijos liudijime ar kitame dokumente. Jeigu laivas yra neregistruotas arba nenurodytas jo ilgis, tokiu atveju yra matuojamas laivo ilgis išilgai nuo labiausiai išsikišusių laivo dalių.
 7. Priekabas, kilblokus laikyti krante (sklype R. Kalantos g. 130) galima tik BĮ „Parkavimas Kaune“ atstovo nurodytose vietose. BĮ „Parkavimas Kaune“ pareikalavimus dėl svarbių priežasčių (statybos, avarija ar kita) klientas privalo per 5 d.d. patraukti kilbloką (kilbloką su laivu) ar kitą turtą į nurodytą vietą.
 8. Vandenį ir elektros energiją naudoti tik laivo priežiūrai ir aptarnavimui. KLIENTAS naudodamasis prieplaukos aptarnavimo stotelėmis įsipareigoja nenaudoti elektros prietaisų, turinčių kaitinimo elementus.
 9. Palikus kilbloką ar laivo priekabą sklype R. Kalantos g. 130 privaloma ant jų nurodyti laivo registracijos numerį.
 10. Neptūno įlankoje galima plaukti tik lėta eiga (ne daugiau 5km/h).
 11. Per 3 kalendorines dienas po sutarties nutraukimo turi būti atlaisvinta laivo vieta prie prieplaukos ir pašalinta priekaba ar kilblokas iš sklypo adresu R. Kalantos g. 130.
 12. esant poreikiui BĮ „Parkavimas Kaune“ įspėjus KLIENTĄ prieš 5 kalendorines dienas turi teisę vienašališkai pakeisti laivo švartavimosi vietą.
 13. Ne savo švartavimosi vietoje ar neturintys sutarties prisišvartavę prie prieplaukos laivai bus pašalinti nuo pontoninės prieplaukos. Visą atsakomybę už žalą ir kitas dėl pašalinimo atsirandančias pasekmes turės prisiimti laivo savininkas ar valdytojas, kuris prišvartavmo laivą prie prieplaukos.
 14. Prieplaukoje yra vietos skirtos trumpalaikiam prisišvartavimui. Šiose vietose laivą galima prišvartuoti ne ilgiau negu 2 valandas. Šios vietos prieplaukoje pažymėtos žaliu ženklu („2 valandos“).
 15. Likusios laisvos vietos po sezoninių (6 mėnesių) sutarčių pasibaigimo kitam sezonui pradedamos rezervuoti nuo kovo 1 dienos 8:00 valandos. Metinę sutartį galima sudaryti bet kurią darbo dieną. Jeigu termino pradžia yra ne darbo ar oficialios šventės diena, termino pradžios diena laikoma po jos einanti darbo diena. Rezervacija vykdoma tik telefonu, kuris paskelbtas įstaigos tinklalapyje (https://parkavimaskaune.lt/prieplauka/).
 16. Laivų kapitonai (laivavedžiai) privalo užtikrinti saugų laivo stovėjimą prie
  prieplaukos, taip pat prieplaukos akvatorijoje.
 17. Laivo savininkas asmeniškai atsakingas už įgulos narių ir laivo saugumą ir apsaugą plaukiojimo ir stovėjimo prieplaukoje metu bei švartavimąsi prieplaukoje.
 18. Prieplaukos teritorijoje, jos akvatorijoje ir sklype R. Kalantos g. 130 draudžiama:
  1. vaikščioti po teritoriją, kuri atitverta (pažymėta) įspėjamaisiais ženklais;
  2. vartoti alkoholį ir (ar) psichiką veikiančias medžiagas arba būti nuo jų apsvaigusiems;
  3. nenustatytose vietose įrenginėti stovyklavietes ir jose stovyklauti;
  4. kurti laužus;
  5. šokinėti į vandenį nuo prieplaukos, nuo vidaus vandenų transporto priemonių;
  6. maudytis;
  7. žvejoti nuo prieplaukos;
  8. teršti prieplauką, teritoriją ir akvatoriją;
  9. išleisti užterštą vandenį per laivo latakus arba išpumpuoti užterštą balastą;
  10. nuslėpti bet kokį teršalų išpylimą už laivo borto;
  11. švartuoti laivus tam neskirtose vietose;
  12. gadinti hidrotechnikos ir navigacinius įrenginius, tvirtinti švartavimo lynus prie tam
  neskirtų konstrukcijų;
  13. plaukti keliant bangas, įskaitant įplaukimą ir išplaukimą;
  14. elgtis pažeidžiant etikos ir moralės normas;
  15. ant prieplaukos laikyti šašlykines, grilius ir kitus tokio tipo daiktus.
 19. Visi prieplaukos naudotojai privalo laikytis uostų bei prieplaukų veiklą ir saugią
  laivybą reglamentuojančiais teisės aktų reikalavimais ir šios Tvarkos reikalavimais.
 20. Prieplaukoje ir jos prieigose draudžiama laikyti (palikti) degiąsias, sprogstamąsias, kitas žmogaus sveikatai ir gyvybei pavojingas medžiagas, pavojingus įrenginius ir (ar) prietaisus.
 21. Pastebėjus vagystės ar vandalizmo atvejus, nedelsiant apie tai pranešti atsakingam darbuotojui.
 22. Klientas privalo atlyginti dėl jo kaltės padarytą žalą prieplaukai, sklype R. Kalantos g. 130 esantiems įrenginiams ir/ar kitiems asmenims ar jų turtui.
 23. BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ administracija neprivalo ir neįsipareigoja klientui savo iniciatyva teikti jokios informacijos dėl vėluojančių apmokėjimų. Klientas privalo pats atsakingai sekti sutarties ir kitus mokėjimo terminus.
 24. BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ neįsipareigoja saugoti kliento ar kitų asmenų turto prieplaukoje ir jos prieigose, taip pat neužtikrina jokių specialių (techninių, fizinių ar kt.) jų stebėjimo ar saugojimo priemonių.
 25. BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl nenugalimos jėgos, gamtinių jėgų ar nelaimingo atsitikimo, taip pat už žalą, atsiradusią dėl Kliento kaltės ir 3-čųjų asmenų veiklos.
 26. BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl įstatymų pasikeitimo ir dėl kitų valstybės ir savivaldybės organų ar institucijų sprendimų ir veiksmų.
 27. Klientas įvažiuodamas į sklypą R. Kalantos g. 130 ir patekdamas ant prieplaukos sutinka su visomis Pontoninės prieplaukos vidaus tvarkos taisyklėmis;
 28. Šių taisyklių nesilaikantiems laivų savininkams gali būti pareikštas įspėjimas bei nutraukta sutartis.
  Laivų savininkai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms dėl padarytos žalos atlyginimo. Kiti asmenys nesilaikantys šių taisyklių gali būti paprašyti palikti prieplauką ar jos prieigas. Atsisakius tai padaryti bus kviečiama saugos tarnyba arba policija.
 29. Už be sutarties prie prieplaukos prišvartuotų laivų, taip pat tam neskirtose vietose prišvartuotų laivų savininkams yra skiriama 50 eurų bauda už kiekvieną prišvartavimo dieną.
 30. Švartavimosi vietoje, be BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ raštiško sutikimo, draudžiama laikyti kitą laivą negu yra nurodyta sutartyje. Prišvartavus kitą ne sutartyje nurodytą laivą be BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ išankstinio raštiško sutikimo, KLIENTAS įsipareigoja mokėti 200 (du šimtai) Eur dydžio baudą už kiekvieną Sutarties pažeidimo dieną.
 31. Prieplaukoje draudžiama švartuoti namelius ant vandens, didelio buringumo katamaranus, trimaranus ir kitus pontoninio tipo laivus.
 32. BĮ „PARKAVIMAS KAUNE“ turi teisę vienašališkai keisti šių taisyklių sąlygas, neįspėjusi apie tai Klientų;
 33. Sutarties mokestį privaloma mokėti pervedant pinigus į sutartyje nurodytą sąskaitos numerį. Kitu atveju, mokėjimas nebus užskaitytas.
 34. Papildytos ar pakeistos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir yra skelbiamos internetinėje svetainėje: https://parkavimaskaune.lt/prieplaukos-vidaus-tvarkos-taisykles/