Sumažintos taršos zonaLEIDIMŲ ĮVAŽIUOTI MECHANINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS Į VIETINĖS REIKŠMĖS APSAUGOS ZONĄ „SENAMIESČIO SUMAŽINTOS TARŠOS ZONA“ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. 1.      Leidimų įvažiuoti keturratėmis mechaninėmis transporto priemonėmis (toliau – transporto priemonė) į vietinės reikšmės apsaugos zoną „Senamiesčio sumažintos taršos zona“ išdavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų įvažiuoti transporto priemonėmis į vidinę teritoriją prie Nemuno ir Neries santakos ir kuri ribojasi su Šv. Gertrūdos g. (nuo Kauno pilies iki Gimnazijos g.), Gimnazijos g., Birštono g., Karaliaus Mindaugo pr. (nuo Birštono g. iki Aleksoto g.), išskyrus A. Mapu gatvę išdavimo, atsisakymo išduoti leidimus ir jų galiojimo panaikinimo tvarką.
  2. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į vietinės reikšmės apsaugos zoną „Senamiesčio sumažintos taršos zona“ išdavimą nuostatais, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-306  „Dėl vietinės reikšmės apsaugos zonos ,,Senamiesčio sumažintos taršos zona“nustatymo ir vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į vietinės reikšmės apsaugos zoną „Senamiesčio sumažintos taršos zona“ išdavimą nuostatų patvirtinimo.

              3.  Leidimas įvažiuoti keturratėmis mechaninėmis transporto priemonėmis į Senamiesčio sumažintos taršos zoną (toliau – leidimas) – rinkliavą renkančios įstaigos išduotas elektroninis dokumentas, suteikiantis teisę įvažiuoti į nurodytą teritoriją nurodyta transporto priemone.

4.  Leidimai išduodami juridiniams ir fiziniams asmenims arba jų įgaliotiems asmenims (toliau – asmenys).

 5. Leidimus išduoda rinkliavą renkanti įstaiga vadovaudamasi Vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į vietinės reikšmės apsaugos zoną „Senamiesčio sumažintos taršos zona“ išdavimą nuostatais, patvirtintais Kauno miesto savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. T-306  „Dėl vietinės reikšmės apsaugos zonos ,,Senamiesčio sumažintos taršos zona“nustatymo ir vietinės rinkliavos už leidimo įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į vietinės reikšmės apsaugos zoną „Senamiesčio sumažintos taršos zona“ išdavimą nuostatų patvirtinimo”.

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ LEIDIMUI GAUTI PATEIKIMAS

6.  Pareiškėjas, norintis gauti leidimą, rinkliavą renkančiai įstaigai tiesiogiai ar elektroninėmis ryšio priemonėmis turi pateikti:

6.1. prašymą, kuriame nurodoma: subjekto, norinčio gauti leidimą vardas, pavardė ar pavadinimas, kodas, Senamiesčio sumažintos taršos zonoje valdomo nekilnojamojo turto/ deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, pareiškėjo elektroninio pašto adresas,  duomenys apie nekilnojamąją turtą, transporto priemonės (priemonių) valstybinis numeris. Jei prašymas pateikiamas el. paštu, prašymas turi būti pasirašytas ir nuskenuotas;

             6.2 jeigu prašymas teikiamas juridinio asmens vardu, dokumentą, patvirtinantį teisę atstovauti juridinį asmenį;

6.3 nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą apie patalpų (statinių), registruotų kaip atskiri nekilnojamojo turto vienetai, valdymą (nuosavybės, nuomos, panaudos teisės ir pan.) Zonos teritorijoje arba pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą Zonos teritorijoje.

6.4. nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašą apie žemės sklypo valdymą  (nuosavybės, nuomos, panaudos teisės ir pan.) Zonos teritorijoje;

6.5. transporto priemonių stovėjimo vietų sklype schemą, kuriai raštu pritarė visi žemės sklypo savininkai (naudotojai), su nurodytomis parkavimo vietomis ir jų skaičiumi, priskirtomis konkrečiam valdytojui;

6.6. sutarties dėl darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo Zonos teritorijoje su Savivaldybe kopiją;

6.7. Savivaldybės išduoto leidimo organizuoti renginį Kauno viešoje vietoje kopiją  (Savivaldybės ir jos įstaigų organizuojamų renginių metu);

6.8. galiojančios neįgalių asmenų automobilių statymo kortelės ir galiojančio neįgaliojo pažymėjimo kopijas kartu su nurodytų dokumentų originalais;

7.  Pildant prašymą elektroniniu būdu www.parkavimaskaune.lt savitarnoje –  pildoma nustatyta elektroninė paraiškos forma sistemos paskyroje prisijungus per  elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“. Asmuo užpildytą prašymą pateikia kartu su VĮ „Registrų centro“ ir VĮ „Regitra“ pateiktais duomenimis (šie duomenys gaunami automatiškai identifikuojantis per „Elektroninius valdžios vartus“).

III SKYRIUS

LEIDIMO IŠDAVIMAS IR PANAIKINIMAS

            8. Leidimai išduodami:

8.1. asmenims, valdantiems nuosavybės, nuomos, patikėjimo teise ar kitu teisiniu pagrindu patalpas (statinius), kurios (-ie) registruotos (-i) kaip atskiri nekilnojamojo turto vienetai Zonos teritorijoje, arba deklaravusiems gyvenamąją vietą Zonos teritorijoje. Leidimas išduodamas tik vienam iš nurodytų asmenų, t. y. vienas leidimas vienai patalpai (statiniui);

8.2. asmenims, valdantiems nuosavybės, nuomos, patikėjimo teise ar kitu teisiniu pagrindu patalpas (statinius), kurios (-ie) registruotos (-i) kaip atskiri nekilnojamojo turto vienetai Zonos teritorijoje, arba deklaravusiems gyvenamąją vietą Zonos teritorijoje ir turintiems suformuotus bei įregistruotus žemės sklypus, gali būti išduodamas daugiau nei vienas leidimas. Išduodamas toks skaičius leidimų, kiek automobilių stovėjimo vietų yra žemės sklype;

8.3. Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms ir rangovams, kurie turi sutartis su Savivaldybe dėl darbų atlikimo arba paslaugų suteikimo Zonos teritorijose, transporto priemonių valdytojams darbo metu;

8.4. neįgaliesiems, turintiems neįgalių asmenų automobilio statymo kortelę;

8.5. Savivaldybės ir jos įstaigų organizuojamų renginių metu (renginiams yra pritarta Renginių organizavimo Kauno viešosiose vietose komisijos ir yra išduotas pažymėjimas) šių renginių organizatorių transporto priemonių valdytojams renginių metu;

8.6. grynųjų elektromobilių vairuotojams;

8.7. iki 2027 m. sausio 1 d. – subjektams, turintiems leidimą įvažiuoti transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas Vilniaus gatvėje;

8.8. specialiųjų tarnybų (priešgaisrinės apsaugos gelbėjimo tarnybų, policijos, greitosios medicinos pagalbos ir kitų valstybės ir savivaldybės institucijų, kurių paskirtis – saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimas, specialieji uždaviniai ginant ir užtikrinant valstybės interesus) transporto priemonėms;

8.9. asmenims, turintiems terminuotą leidimą statyti transporto priemonę šioje Zonoje.

9.  Leidimas išduodamas per 5 darbo dienas nuo visų reikiamų dokumentų ir informacijos, reikalingos leidimui išduoti, gavimo dienos.

10. Leidimas neišduodamas, jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai, nurodyti šiame Apraše, pateikti dokumentai neatitinka dokumentams keliamų reikalavimų arba pateikti neteisingi duomenys.

11.  Už pateiktų duomenų ir dokumentų teisingumą atsako dokumentus leidimui gauti pateikęs asmuo.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

12.1. pasikeitė sąlygos, kuriomis remiantis leidimas buvo išduotas;

12.1. paaiškėja, kad asmuo leidimui gauti pateikė melagingus ar suklastotus dokumentus;

12.2. asmuo pateikia prašymą dėl leidimo galiojimo panaikinimo.

13. Duomenys apie išduotus leidimus saugomi rinkliavą renkančios įstaigos leidimų kompiuterinėse duomenų bazėse.